No title

hành trình cuối cùng của dòng sông là trở về biển cả, hành trình cuối cùng của đời người là trở về chính mình.

#thichtamnguyen


Post a Comment

Previous Post Next Post