No title

Phước báu đến với cuộc đời chúng ta còn tùy thuộc vào cách tác phước của ta trong kiếp này hay kiếp trước. Tựa như cách bạn gieo hạt, tùy theo hạt giống tốt, xấu cùng với sự chăm bón thì đúng thời điểm hoa trái mới kết thành. Và nếu bạn không tiếp tục gieo giống, không chăm sóc, khi đã hưởng hết hoa trái bạn đã gieo trồng trước đó thì sẽ không còn gì cho bạn dùng vào mùa sau.


Post a Comment

Previous Post Next Post